Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Thứ sáu, ngày 24/03/2023
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
133/QĐ-UBND
quy-che-van-hoa-cong-so-tai-ubnd-phuong-bac-son-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-133qd-ubnd-ngay-31122021-cua-ubnd-phuong-bac-son
Số 2116/UB-YT
vv-khan-truong-day-nhanh-tien-do-tiem-vac-xin-phong-covid-19-tren-dia-ban
431/HD-BCH
cong-van-huong-dan-tuyen-chon-tao-nguon-dao-tao-phi-cong-quan-su-nam-2023-2024
431/HD-BCH
huong-dan-tuyen-tron-tao-nguon-tuyen-sinh-dao-tao-phi-cong-quan-su-nam-2023-2024
2304/UBND-NV
vv-thong-bao-chuong-trinh-hoc-bong-tai-trung-quoc-nam-2023
615/BCĐ
ve-viec-don-doc-day-nhan-tien-do-trien-khai-tiem-vac-xin-phong-chong-covid-19
20/UBND-CA
vv-tang-cuong-cong-tac-pccc-trong-tinh-hinh-moi-va-xay-dung-cac-mo-hinh-phong-trao-bao-dam-an-toan-ve-chay-no-cuu-nan-cuu-ho-tai-cac-khu-dan-cu-ho-gia-dinh
25/KH-UBND
ke-hoach-xay-dung-va-trien-khai-thuc-hien-mo-hinh-to-lien-gia-an-toan-ve-pccc-tren-dia-ban-phuong-bac-son
419/UBND-CA
vv-don-doc-thuc-hien-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-1042022nd-cp-ngay-21122022-cua-chinh-phu
43/KH-UBND
ke-hoach-cai-thien-chi-so-ddci-cua-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nam-2023
42/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2023-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
177/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-va-phuong-phap-danh-gia-xac-dinh-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
38/TCT
vv-tiep-tuc-thuc-hien-co-hieu-qua-viec-khai-thac-xac-thuc-thong-tin-cong-dan-tren-he-thong-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu
366/UBND-KT
vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-tren-dan-gia-suc-gia-cam
35/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-cong-tac-sang-kien-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2023-tren-dia-ban-thanh-pho
34/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-cac-hoat-dong-huong-ung-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep-nam-2023
27/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2023-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-giu-vung-ky-cuong-tang-cuong-trach-nhiem-doi-moi-sang-tao-hieu-qua-thuc-chat
31/KH-BCĐ
ke-hoach-tuyen-truyen-van-dong-to-chuc-thuc-hien-hien-mau-tinh-nguyen-tren-dia-ban-thanh-pho-nam-2023
33/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-thanh-pho-nam-2023
329/UBND-LĐTBXH
vv-ho-tro-tuyen-dung-lao-dong-cho-cong-ty-tnhh-mcnex-vina-kcn-phuc-son
339/UBND-NV
vv-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-tin-nguong-ton-giao
Số 19/KH-BCĐ
ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-gia-dinh-nam-2023
Số 23/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-38nq-hdnd-ngay-2212-2022-cua-hdnd-thanh-pho-ve-viec-thong-qua-de-an-ho-tro-cong-tac-boi-duong-hoc-sinh-gioi-hoc-sinh-nang-khieu-va-khuyen-khich-tai-nang-giai-doan-2022-2026
Số 232/UBND-YT
vv-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-an-toan-thuc-pham-tai-cac-bep-an-tap-the
Số 07/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi
07/YT
vv-tang-cuong-bien-phap-phong-chong-ngo-doc-ruou
92/KH-MTTQ-BTT
ke-hoach-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-ve-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi
06/UBND-YT
vv-kham-benh-chua-benh-nhan-dao-cua-benh-vien-mat-hoa-lu
01/HD-HĐPH
huong-dan-pho-bien-cac-luat-nghi-quyet-duoc-quoc-hoi-khoa-xv-thong-qua-tai-ky-hop-thu-4-ky-hop-bat-thuong-lan-thu-hai-nghi-quyet-duoc-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-thong-qua-tai-ky-hop-thu-10-va-nghi-quyet-duoc-hdnd-thanh-pho-khoa-ix-thong-qua-tai-ky-hop-thu-11
11/KH-BCĐ
ke-hoach-phong-chong-dich-benh-o-nguoi-thanh-pho-tam-diep-nam-2023
59/UBND-VHTT
vv-tang-cuong-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang
06/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-ban-phao-hoa-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023
05/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-ngay-quyen-cua-nguoi-tieu-dung-viet-nam-nam-2023-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
03/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-chuong-trinh-van-nghe-dem-giao-thua-mung-dang-mung-xuan-quy-mao
02/CATP
ve-viec-tuyen-truyen-cac-truong-hop-phai-lam-cccd-gan-chip-trong-nam-2023
07/UBND-GDĐT
vv-chan-chinh-cong-tac-day-them-hoc-them-tai-cac-co-so-giao-duc-tren-dia-ban-thanh-pho
01/UBND-VP
tang-cuong-cac-bien-phap-dam-bao-don-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023-an-toan-vui-tuoi-lanh-manh-tiet-kiem
01/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-to-chuc-cac-hoat-dong-van-hoa-va-the-thao-mung-xuan-quy-mao-2023-va-ky-niem-93-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-03021930-03022023
171/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cho-hoa-xuan-quy-mao-nam-2023
2336/UBND-NV
vv-dang-ky-du-tuyen-hoc-bong-thac-sy-toan-phan-fullbright-nam-hoc-2024-2025
2356/UBND-TTDVNN
vv-chu-dong-phong-chong-dich-benh-lo-mom-long-mong-tren-dan-trau-bo
92/UBND-VHTT
vv-to-chuc-cac-hoat-dong-nhan-dip-tet-duong-lich-va-chao-don-nam-moi-2023
155/KH-UBND
trien-khai-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-va-phong-chong-bao-luc-tren-co-so-gioi-nam-2022
2113/UBND-KT
vv-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-che-bien-thuc-pham
06/Đ-BCH
cong-dien-veef-ung-pho-voi-ret-dam-ret-hai
2306/UBND-NV-TNMT
vv-trien-khai-thuc-hien-cac-tai-lieu-huong-dan-thu-tuc-phap-ly-ve-bao-ve-moi-truong-cap-tinh-doi-voi-cac-co-so-san-xuat-kinh-doanh-va-dich-vu
Số 94/YT
vv-kham-benh-chua-benh-nhan-dao-cua-phong-kham-chuyen-khoa-mat-viet-nhat
2139/UBND-CA
ve-viec-tang-cuong-phong-ngua-dau-tranh-voi-toi-pham-vi-pham-phap-luat-ve-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-va-phao
157/KH-UBND
ke-hoach-phat-trien-the-duc-the-thao-cho-moi-nguoi-giai-doan-2022-2026-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
156?KH-UBND
thuc-hien-de-an-tuyen-truyen-nang-cao-nhan-thuc-va-pho-bien-kien-thuc-ve-an-toan-thong-tin-g-iai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-thanh-pho
Số 10/KH-TBANTTYTMT
ke-shoachj-to-chuc-chuan-bi-ban-phao-hoa-ky-niem-40-nam-thanh-lap-thi-xa-nay-la-thanh-pho-tam-diep-17121982-17122022
623/KH-BCĐ
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-quoc-gia-phong-chong-hivaids-nam-2022
621/BCĐ
trien-khai-tiem-vac-xin-phong-chong-covid-19-cho-tre-em-tu-5-den-duoi-12-tuoi
08/KH-BTC
ke-hoach-trien-khai-to-chuc-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-thanh-pho-tam-diep-lan-thu-xiv-2022-2023
1946/UBND-YT
to-chuc-truyen-thong-gioi-thieu-quang-ba-hinh-anh-cua-benh-vien-cham-cuu-trung-uong-tren-dia-ban
1984/UBND-KT
thong-bao-cac-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai-nam-2023-cua-bo-nong-nghiep-va-ptnt
1989/UBND-CA
ve-viec-tiep-tuc-ra-soat-phoi-hop-tuyen-truyen-to-chuc-cap-cccd-gan-chip-va-dinh-danh-dien-tu-muc-do-2-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
522/TB-TTYT
thong-bao-ve-viec-to-chuc-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-ngoai-tru-ngay-thu-7-va-chu-nhat
1607/HĐPL
ve-viec-huong-ung-thuc-hien-ngay-phap-luat-viet-nam-nam-2022
1623/UBND-YT
ve-viec-tang-cuong-phoi-hop-phong-chong-dich-sot-xuat-huyet
66/UBND-YT
ve-viec-su-dung-khau-trang-phong-chong-dich-covid-19-tai-cong-dong
số 02/KH-BCĐ
ke-hoach-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-nam-2022
28/KH-UBND
ke-hoach-ra-soat-ho-ngheo-can-ngheo-va-xac-nhan-thu-nhap-cua-ho-lam-nong-nghiep-lam-nghiep-ngu-nghiep-co-muc-song-trung-binh-nam-2022
Số 25/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-tet-trung-thu-nam-2022
Số 61/UBND-YT
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-va-bien-the-sars-cov-2
Số 60/CV-UBND
ve-viec-ra-soat-sua-doi-bo-sung-quy-uoc-khu-dan-cu
57/UBND-VHTT
tuyen-truyen-ky-niem-77-nam-ngay-cach-mang-thang-8-va-quoc-khanh-29
24/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-1982022
21/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-75-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-277
20/KH-UBND
ke-hoach-bau-cu-to-truong-dan-pho-nhiem-ky-2022-2024
01/KH-BTC
ke-hoach-to-chuc-chuong-trinh-lien-hoan-tieng-hat-giai-dieu-tuoi-than-tien-phuong-bac-son-nam-2022
Số 18/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-tren-dia-ban-phuong-nam-2022
18/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-tre-em-nam-2022
03/BTC
ke-hoach-to-chuc-ca-khuc-anh-nghe-thuat-dat-va-nguoi-tam-diep-nam-2022
352/CATP
tuyen-truyen-ve-cap-can-cuoc-cong-dan-va-dinh-danh-dien-tu
05/KH-MTTQ-BTT
ke-hoach-trien-khai-xay-dung-mo-hinh-khu-dan-cu-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi
22/UBND-VHTT
dang-ky-cac-cong-trinh-chao-mung-ky-niem-40-nam-thanh-lap-do-thi-tam-diep-thanh-lap-phuong-bac-son
56/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-thanh-pho-tam-diep-nam-2022
20/CV-UBND
to-chuc-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-ky-niem-47-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-304-va-quoc-te-lao-dong-15
14/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-40-nam-thanh-lap-phuong-bac-son-17121982-17122022
Số 14/UBND-YT
to-chuc-cac-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-trong-dieu-kien-binh-thuong-moi
Số 05/2021/QĐ-UBND
quy-che-quy-dinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
41/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep-nam-2022
Số 388/UBND-TNMT
tang-cuong-cong-tac-quan-ly-hoat-dong-tham-do-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-nuoc-va-hanh-nghe-khoan-nuoc-duoi-dat
08/UBND
tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi
07/UBND-VHTT
tuyen-truyen-chao-mung-ky-niem-200-nam-danh-xung-ninh-binh-va-30-nam-tai-lap-tinh
05/2021/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
02/KH-UBND
to-chuc-cac-hoat-dong-van-hoa-tuyen-truyen-the-thao-ky-niem-92-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-3021930-03022022-va-mung-xuan-nham-dan-2022
07/TB-UBND
ve-viec-to-chuc-dot-cao-diem-ra-quan-don-ve-sinh-moi-truong
133/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-van-hoa-cong-so-tai-ubnd-phuong-bac-son
61/UBND-YT
vv-trien-khai-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tet-duong-lich-va-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022
24/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-dang-ky-nhu-cau-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-tren-dia-ban-phuong-bac-son
49?UB-LĐTBXH
huong-dan-cong-dan-tu-thanh-pho-ho-chi-minh-va-cac-tinh-binh-duong-dong-nai-bi-anh-huong-do-dich-covid-19-dang-ky-tro-ve-que
01/KH-BCĐ
ke-hoach-danh-gia-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-nam-2021
1636/CV-UBND
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19
128/TB-TTCNTT&TT
thong-bao-ten-mien-cac-xa-phuong-thi-diem-chuyen-doi-so-nam-2021
Số 22/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-day-manh-phat-trien-ket-cau-ha-tang-dong-bo-hien-dai-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi
số 30/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-ky-niem-40-nam-thanh-lap-thi-xa-nay-la-thanh-pho-tam-diep-va-thanh-lap-phuong-bac-son-17121982-17122022
03/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-chuyen-tru-so-ubnd-phuong-bac-son
02/KH-BCĐ
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-an-toan-thuc-pham-tren-dia-ban-phuong-nam-2022
635/BCĐ
vv-trien-khai-tiem-vac-xin-phong-covid-19-moderna
144/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-mo-hinh-chuyen-doi-so-cap-xa-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
Số:51/BCĐ
v-tang-cuong-ra-soat-quan-ly-nguoi-ve-tu-benh-vien-huu-nghi-viet-duc
Thông tin truy cập

Truy cập: 15525

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 30