Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Thứ sáu, ngày 14/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Số 391/KH-PGDĐT
ke-hoach-tuyen-sinh-lop-6-thcs-nam-hoc-2024-2025
Số 1160/UBND-YT
cong-van-ve-viec-chu-dong-trien-khai-cac-hoat-dong-phong-chong-dich-benh
Số 01/KH-BCĐ
ke-hoach-chi-dao-to-chuc-ky-thi-tot-nghiep-thpt-xet-cong-nhan-tot-nghiep-thcs-nam-2024-tuyen-sinh-lop-10-thpt-tuyen-sinh-lop-6-thcs-nam-hoc-2024-2025-thanh-pho-tam-diep
Số 76/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-phong-chong-benh-lao-giai-doan-2024-2025-thanh-pho-tam-diep
Số 02/KH-BCĐ
ke-hoach-trien-khai-thang-attp-nam-2024
Số 727/UBND-YT
cong-van-ve-viec-bao-dam-an-toan-thuc-pham-phong-chong-ngo-doc-thuc-pham-nam-2024
Sô 27/YT
cong-van-ve-viec-kham-benh-chua-benh-nhan-dao-cua-benh-vien-mat-hoa-lu
Số 662/UBND-YT
cong-van-ve-viec-tang-cuong-cong-tac-pho-ng-chong-cac-dich-benh-mua-dong-xuan-dac-biet-benh-ho-ga-soi
Số 66/KH-UBND
ke-hoach-phong-chong-dich-benh-truyen-nhiem-nam-2024
Số 167/UBND-GDĐT
cong-van-ve-viec-quan-ly-day-them-hoc-them
Số 2572/UBND-YT
ve-viec-trien-khai-tiem-vac-xin-phong-covid-19-cho-doi-tuong-tu-12-tuoi-tro-len
Số 01/KH-BCĐ
ke-hoach-to-chuc-hoi-khoe-phu-dong-thanh-pho-tam-diep-lan-thu-viii-nam-2023-va-tham-gia-hoi-khoe-phu-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-viii-nam-2024
Số 2294/UBND-YT
ve-viec-dang-ky-nhu-cau-vac-xin-phong-covid-19-cho-cac-thang-cuoi-nam-2023-va-nam-2024
Số 136/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-bieu-duong-khen-thuong-thanh-tich-hoc-sinh-gioi-nam-hoc-2022-2023-va-trao-quy-khuyen-hoc-khuyen-tai-ngo-thi-nham
Số 1181/UBND-YT
ve-viec-phoi-hop-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-dau-mat-do
Thông tin truy cập

Truy cập: 147742

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 690