Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Thứ tư, ngày 19/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Số 41/TCTĐA06
cong-van-ve-viec-trien-khai-ke-hoach-to-chuc-cac-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-ve-dinh-danh-xac-thuc-dien-tu-dich-vu-cong-truc-tuyen-va-luat-can-cuoc-phuc-vu-chuyen-doi-so-de-an-06-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2024
Số 22/UBND-PVHCC
cong-van-ve-viec-chuyen-doi-sang-su-dung-vneid-la-tai-khoan-duy-nhat-trong-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu
Số 1125/UBND-CA
cong-van-vv-tuyen-truyen-va-tham-gia-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-can-cuoc-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-cua-viet-nam
Số 839/STTTT-CNBCVT
cong-van-ve-viec-de-nghi-su-dung-tai-khoan-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-vneid-trong-tiep-nhan-va-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinh
Số 107/QĐ-KT
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-quy-che-lam-viec-cua-phong-kinh-te-thanh-pho-tam-diep
Sô 94/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-ocop-thanh-pho-tam-diep-nam-2024
Số 247/UBND-TCKH
cong-van-ve-viec-trien-khai-chuc-nang-ban-do-so-ho-kinh-doanh-tren-dia-ban-thanh-pho
Số 61/UBND-VP
cong-van-ve-viec-tiep-tuc-nang-cao-hieu-qua-tiep-nhan-giai-quyet-ho-so-tthc
Số 67/UBND-VHTT
cong-van-ve-viec-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-trong-dip-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024
Số 06/KH-UBND
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-thanh-pho-tam-diep-nam-2024
Số 183/KH-UBND
ke-hoach-phat-trien-ha-tang-so-thanh-pho-tam-diep-giai-doan-2023-2025
Số 2284/UBND-VP
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-mo-hinh-so-03-tai-ke-hoach-so-107-cua-de-an-06
Số 2299/UBND-NV
cong-van-ve-viec-tiep-tuc-chan-chinh-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-cac-cap
Số 6897 /TB-TCTTKDA
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-thu-truong-nguyen-duy-ngoc-to-pho-thuong-truc-to-cong-tac-cua-chinh-phu-trien-khai-de-an-06cp-tai-cuoc-hop-giao-ban-thang-9-nam-2023
số 1837/UBND-CA
ve-viec-phat-dong-cuoc-thi-du-lieu-voi-cuoc-song-date-for-life
Số 33/KH-UBND
ke-hoach-phat-dong-cao-diem-50-ngay-dem-tuyen-truyen-cai-dat-kich-hoat-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-cho-cong-dan-du-dieu-kien-tren-dia-ban-phuong-bac-son
Số 1783/UBND-CA
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-cac-mo-hinh-cua-de-an-06-tren-dia-ban-thanh-pho
Số 147/KH-UBND
ke-hoach-phat-dong-cao-diem-50-ngay-dem-tuyen-truyen-cai-dat-kich-hoat-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-cho-cong-dan-du-dieu-kien-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep-thuc-hien-tu-ngay-1092023-den-31102023
Số 1758/UBND-NV
ve-viec-thuc-hien-thong-tu-so-132023tt-bnv-ngay-3182023-cua-bo-truong-bo-noi-vu
Số 143/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-cap-huyen-giai-doan-2023-2025-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
Số 141/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-dieu-tra-xa-hoi-hoc-phuc-vu-xac-dinh-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-ubnd-cap-xa-va-do-luong-su-hai-long-cua-nguoi-dan-to-chuc-doi-voi-su-phuc-vu-cua-ubnd-cap
1405/UBND-NV
cong-van-ve-viec-don-doc-thuc-hien-ke-hoach-so-102kh-ubnd-ngay-1262023-cua-ubnd-tinh
61/VP-BPTH
cong-van-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-50nq-cp
589/STTTT-CNBCVT
cong-van-ve-viec-trien-khai-su-du-ng-kho-du-lieu-dien-tu-cua-to-chuc-ca-nhan-tren-he-thong-thong-tin-giai-quyet-tthc-cua-tinh
90/KH-UBND
ke-hoach-hanh-dong-nang-cao-chat-luong-va-hi-u-qua-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-nam-2023-tren-dia-ban-thanh-pho
978/UBND-CA
cong-van-ve-viec-su-dung-chuc-nang-hien-thi-thong-tin-giay-to-tich-hop-tren-ung-dung-vneid
87/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chien-luoc-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
01/KH-BCĐ
ke-hoach-hanh-dong-cua-ban-chi-dao-chuyen-doi-so-phuong-bac-son-nam-2023
931/UBND-BHXH
cong-van-ve-viec-van-dong-khuyen-khich-nguoi-nhan-cac-che-do-bao-hiem-xa-hoi-tro-cap-that-nghiep-qua-phuong-thuc-thanh-toan-khong-dung-tien-mat
85/KH-BCĐ
ke-hoach-hanh-dong-cua-bcd-chuyen-doi-so
54/VP-BPTH
cong-van-ve-viec-gop-y-du-thao-ke-hoach-hanh-dong-cua-ban-chi-dao-chuyen-doi-so-thanh-pho-nam-2023
885/UBND-NV
cong-van-ve-viec-tang-cuong-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-cchc-nam-2023
884/UBND-VP
cong-van-ve-viec-tang-cuong-tuyen-truyen-trien-khai-thuc-hien-viec-tiep-nhan-tra-ket-qua-giai-quyet-tthc-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich
177/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-va-phuong-phap-danh-gia-xac-dinh-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
Số 2279/UBND-TTr
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-26ct-ttg-ngay-20102023-cua-thu-tuong-chinh-phu
Thông tin truy cập

Truy cập: 151035

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 20