Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Thứ tư, ngày 19/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Số 112/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-de-an-nang-cao-nang-luc-doi-ngu-hoa-giai-vien-o-co-so-giai-doan-2024-2030-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
Số 1322/UBND-TNMT
cong-van-ve-viec-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-tuan-le-bien-va-hai-dao-viet-nam-ngay-dai-duong-the-gioi-nam-2024
Số 55/KH-UBND
ke-hoach-trong-cay-xanh-phan-tan-tren-dia-ban-thanh-pho-nam-2024
Số 17/KH-UBND
ke-hoach-thong-tin-doi-ngoai-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
Số 156/UBND-KT
cong-van-ve-viec-dang-ky-cac-san-pham-tieu-bieu-cac-san-pham-ocop-tham-gia-gian-hang-tai-cho-hoa-xuan-giap-thin-nam-2024
Số 107/UBND-VP
cong-van-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-tai-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xv
Số 44/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-ban-dau-gia-tai-san-cong-theo-hinh-thuc-niem-yet-gia
Số 2053/UBND-TP
cong-van-ve-viec-chan-chinh-cong-tac-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tren-dia-ban-thanh-pho
Số 175/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-79-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-34-nam-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-tren-dia-ban-thanh-pho
Thông tin truy cập

Truy cập: 151078

Trực tuyến: 14

Hôm nay: 63