Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Chủ nhật, ngày 23/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Số 06/BCH-VP
cong-van-ve-viec-ung-pho-voi-mua-lon-kem-loc-set-mua-da-va-gio-giat-manh
Số 1432/UBND-CA
cong-van-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-52cd-ttg-ngay-2452024-cua-thu-tuong-chinh-phu
Số 03/BCH-VP
cong-van-ve-viec-ung-pho-voi-mua-giong-mua-lon-kem-loc-set-mua-da-va-gio-giat-manh
Số 190/PA-UBND
phuong-an-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep-nam-2024
Số 197/KH-TSQS
ke-hoach-kham-suc-khoe-tuyen-sinh-quan-su-nam-2024
Số 79/KH-UBND
ke-hoach-thi-hanh-luat-can-cuoc
Số 71 /KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-122023nq-hdnd-ngay-08122023-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-sua-doi-khoan-9-dieu-1-nghi-quyet-so-1242021nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-quy-dinh-viec-xu-ly-cac-co-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-khong-dam-bao-yeu-cau-ve-phong-chay-va-chua-chay-duoc-dua-vao-su-dung-truoc-ngay-luat-phong-chay-va-chua-chay-ngay-2962001-co-hieu-luc
Số 715/UBND-CA
cong-van-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-21cd-ttg-ngay-1232024-cua-thu-tuong-chinh-phu
Số 132/KH-TSQS
ke-hoach-tuyen-sinh-quan-su-nam-2024
Số 56/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-hoi-thi-nghiep-vu-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-to-lien-gia-an-toan-phong-chay-chua-chay-thanh-pho-tam-diep-nam-202
Số 131/KH-TSQS
ke-hoach-to-chuc-tuyen-truyen-huong-nghiep-tuyen-sinh-quan-su-nam-2024
Số 585/UBND-CA
cong-van-ve-viec-tuyen-truyen-tap-huan-su-dung-ung-dung-vneid
Số 26/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-le-giao-nhan-quan-nam-2024
Số 08/KH-UBND
ke-hoach-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-80-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-22121944-22122024-va-35-nam-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-22121989-22122024
Số 69/UBND-CA
cong-van-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-662023tt-bca-ngay-17112023-cua-bo-truong-bo-cong-an
Số 3053/CATP
ve-viec-phoi-hop-tuyen-truyen-pho-bien-kien-thuc-phap-luat-dam-bao-antt-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024
Số 175/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-222023qd-ttg-ngay-1782023-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tin-dung-doi-voi-nguoi-chap-hanh-xong-an-phat-tu
Số 2540/UBND-CA
ve-viec-dam-bao-an-ninh-trat-tu-dip-tet-duong-lich-tet-nguyen-dan-giap-thin-nam-2024
Số 165/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-23-cttw-ngay-2552023-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-ang-doi-voi-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-tinh-hinh-moi
Số 114/KH-HĐNVQS
ke-hoach-kham-suc-khoe-tuyen-chon-cong-dan-nhap-ngu-vao-bo-quoc-phong-va-thuc-hien-nghia-vu-tham-gia-cong-an-nhan-dan-nam-2024
Số 2010/UBND-CA
ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-cao-diem-50-ngay-dem-truyen-truyen-va-day-nhanh-tien-do-dang-ky-kich-hoat-dinh-danh-dien-tu
Số 1974/UBND-CA
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-825cd-ttg-ngay-1592023-cua-thu-tuong-chinh-phu
Số 1938/UBND-CA
ve-viec-tang-cuong-cac-giai-phap-nham-trien-khai-thuc-hien-hieu-qua-chi-thi-so-01ct-ttg-ngay-03012023-cua-thu-tuong-chinh-phu
Số 1900/UBND-CA
ve-viec-thuc-hien-cong-tac-phong-ngua-toi-pham-loi-dung-ho-tro-kich-hoat-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-de-chiem-doat-tai-san
Số 1901/UBND-CA
ve-viec-dam-bao-antt-dip-tet-trung-thu-nam-2023
Thông tin truy cập

Truy cập: 155711

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 705