Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Thứ bảy, ngày 15/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Số 103/KT
ve-viec-huong-dan-thuc-hien-ho-tro-trong-cay-xanh-phan-tan-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep-nam-2024
Số 1920/UBND-TNMT
ve-viec-tuyen-truyen-huong-ung-ngay-truyen-thong-nganh-khi-tuong-thuy-van-viet-nam-03101945-03102023
Số 914 /VPĐK-HCTH
thong-bao-niem-yet-cong-khai-don-gia-dich-vu-cong-thuc-hien-thu-tuc-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
Số 36/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-dang-ky-nhu-cau-giao-dat-cho-thue-dat-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-tren-dia-ban-phuong-bac-son
122/TB-UBND
thong-bao-ong-bo-cac-do-an-quy-hoach-vung-chuyen-doi-co-cau-cay-trong-tren-dat-trong-lua-kem-hieu-qua-sang-mo-hinh-san-xuat-nong-nghiep-da-canh-giai-doan-2021-2025-dinh-huong-den-nam-2030-tren-dia-ban-cac-phuong-xa-tan-binh-yen-binh-yen-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh
Số 07/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi
Số 388/UBND-TNMT
tang-cuong-cong-tac-quan-ly-hoat-dong-tham-do-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-nuoc-va-hanh-nghe-khoan-nuoc-duoi-dat
24/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-dang-ky-nhu-cau-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-tren-dia-ban-phuong-bac-son
Thông tin truy cập

Truy cập: 148222

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 469