Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Chủ nhật, ngày 23/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Số 681/UBND-TP
cong-van-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-143qd-ttg-ngay-02022024-cua-thu-tuong-chinh-phu
Số 92/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-41-nqtw-ngay-10102023-cua-bo-chinh-tri-va-ke-hoach-so-126-khtu-ngay-1332024-cua-thanh-uy-ve-xay-dung-va-phat-huy-vai-tro-cua-doi-ngu-doanh-nhan-viet-nam-trong-thoi-ky-moi
Số 27/UBND-TCKT
cong-van-ve-viec-ra-soat-lap-danh-sach-thu-quy-phong-chong-thien-tai-nam-2024
Số 661/UBND-NV
cong-van-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-quy-dinh-ve-quan-ly-to-chuc-bo-may-va-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lao-dong-trong-cac-co-quan-don-vi
Số 651/UBND-CA
cong-van-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-04ct-ttg-ngay-11022024-cua-thu-tuong-chinh-phu
Số 618/KH-UBND
cong-van-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-1052023nq-hdnd-ngay-1272023-cua-hdnd-tinh-ninh-binh
Số 58/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2024-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-giu-vung-ky-cuong-tang-cuong-trach-nhiem-doi-moi-sang-tao-hieu-qua-thuc-chat
Số 125/QĐ-UBND
quyet-dinh-ve-viec-thong-qua-chinh-sach-trong-de-nghj-xay-dung-nghj-quyet-c-a-hoi-dong-nhan-dan-tinh-quy-djnh-chinh-sach-ho-tro-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-va-can-bo-cong-chuc-cap-xa-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-thon-to-dan-pho-doi-dir-do-sap-xp-don-vj-hanh-chinh-cap-huyn-cap-xa-tren-dja-ban-tinh-ninh-binh
Số 459/CV-NV
cong-van-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-952023nd-cp-ngay-29122023-cua-chinh-phu
Số 555/UBND-NV
cong-van-ve-viec-trien-khai-bo-tieu-chi-va-phuong-phap-danh-gia-xac-dinh-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh
Số 512/UBND-NV
cong-van-ve-viec-chieu-sinh-cac-lop-boi-duong-doi-voi-ngach-chuyen-vien-va-tuong-duong-cong-chuc-ngach-chuyen-vien-chinh-va-tuong-duong-theo-phuong-thuc-tu-xa-nam-2024
Số 503/UBND-VP
cong-van-ve-viec-cong-khai-quy-hoach-tinh-ninh-binh-da-duoc-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet
Số 15/KH-UBND
ke-hoach-chuyen-doi-so-nam-2024
Số 149/UBND-KT
cong-van-ve-viec-dam-bao-an-toan-luoi-dien-cung-cap-dien-on-dinh-trong-nam-2024-va-cac-dip-le-tet-va-cac-su-kien-chinh-tri-van-hoa-lon-trong-nam-2024-tren-dia-ban-thanh-pho
Số 01/CĐ-BCĐ
cong-dien-ve-chu-dong-ung-pho-voi-ret-dam-ret-hai
Số 122/UBND-VP
cong-van-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-01nq-cp-cua-chinh-phu
Số 89/UBND-TNMT
cong-van-ve-viec-tiep-tuc-tang-cuong-thu-gom-chat-thai-ran-sinh-hoat-tren-dia-ban-quan-ly
Số 25/UBND-NV
cong-van-ve-viec-mo-cac-lop-dao-tao-boi-duong
Số 24/UBND-NV
cong-van-ve-viec-mo-cac-lop-boi-duong-ngach-chuyen-vien-ngach-chuyen-vien-chinh-va-lanh-dao-quan-ly-cap-phong-va-tuong-duong
Số 04/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-van-dong-tap-trung-xu-ly-cac-doi-tuong-nguoi-an-xin-nguoi-tam-than-lang-thang-trong-cac-dip-le-tet-ngay-su-kien-dien-ra-trong-nam-2024
Số 11/KH-CTĐ
ke-hoach-trien-khai-phong-trao-tet-nhan-ai-xuan-xuan-giap-thin-nam-2024
Số 2690/UBND-VP
ve-viec-tang-cuong-cac-bien-phap-dam-bao-don-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024-an-toan-vui-tuoi-lanh-manh-tiet-kiem
Số 155/CV-YT
ve-viec-phoi-hop-bao-dam-attp-phong-chong-ngo-doc-thuc-pham-tren-dia-ban-trong-dip-tet-nguyen-dan-giap-thin-va-mua-le-hoi-xuan-nam-2024
Số 135/KH-BCĐ
ke-hoach-trien-khai-cong-tac-bao-dam-an-toan-thuc-pham-trong-dip-tet-nguyen-dan-giap-thin-va-mua-le-hoi-xuan-2024
Số 2600/UBND-NV
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-huong-dan-so-3567hd-btdkt-ngay-08122023-cua-ban-thi-dua-khen-thuong-trung-uong
Số 2563/UBND-TNMT
ve-viec-ve-viec-thuc-hien-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-tai-nguyen-nuoc
Số 174/KH-UBND
ke-hoach-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-nam-2024
Số 2502/UBND-CA
ve-viec-tang-cuong-phong-ngua-dau-tranh-voi-toi-pham-vi-pham-phap-luat-ve-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-va-phao
Số 2425/UBND-TTDVNN
ve-viec-tap-trung-thuc-hien-cong-tac-tiem-phong-vac-xin-tren-gia-suc-gia-cam
Số 2256/UBND-YT
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-pho-ng-chong-dich-benh-sot-xuat-huyet-dengue
Số 206/TB-UBND
thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-cac-don-vi-su-nghiep-giao-duc-va-dao-tao-cong-lap-thuoc-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nam-2023
Số 1976/UBND-KT
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-an-toan-dien-su-dung-dien-trong-sinh-hoat-san-xuat-kinh-doanh-va-dich-vu-tren-dia-ban
Số 1940/UBND-KT
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-6433ct-bnn-ccpt-ngay-1392023-cua-bnnptnt
Số 808/QD-UBND
ve-viec-cong-bo-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-toan-trinh-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-mot-phan-danh-muc-dich-vu-cung-cap-thong-tin-truc-tuyen-tren-he-thong-thong-tin-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tinh-ninh-binh
Số 1686/UBND-CA
ve-viec-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-dip-nghi-le-quoc-khanh-va-thang-cao-diem-an-toan-giao-thong-cho-hoc-sinh-den-truong
Số 138/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-132023nd-cp-ngay-1742032-cua-chinh-phu-ve-bao-ve-du-lieu-ca-nhan
Số 101/HĐPH
ve-viec-pho-bien-cac-luat-nghi-quyet-moi-duoc-quoc-hoi-khoa-xv-thong-qua-tai-ky-hop-thu-5
Số 1659/UBND-NV
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-592023nd-cp-cua-chinh-phu
Số 1548/UBND-YT
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-an-toan-thuc-pham-dip-tet-trung-thu-nam-2023
Số 137/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-ke-hoach-so-102-khtu-ngay-3172023-cua-ban-thuong-vu-thanh-uy-tam-diep-ve-thuc-hien-chi-thi-so-21-cttw-ngay-0452023-cua-ban-bi-thu-ve-tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-va-nang-cao-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
Số 103/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-dot-hoat-dong-cao-diem-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-thang-an-toan-giao-thong-thang-9-nam-2023
Số 1621/UBND-YT
ve-viec-chu-dong-trien-khai-cong-tac-phong-chong-dich
Số 1625/UBND-KT
ve-viec-dam-bao-an-toan-he-thong-luoi-dien-tren-dia-ban-thanh-pho-trong-mua-mua-bao-nam-2023
Số 135/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-20-cttw-ngay-12122022-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-dua-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-trong-tinh-hinh-moi
1586/UBND- KT
ve-viec-thong-bao-tuyen-chon-tham-gia-de-an-dao-tao-boi-duong-nhan-luc-khoa-hoc-va-cong-nghe-o-trong-nuoc-va-ngoai-nuoc-phuc-vu-xay-dung-ke-hoach-nam-2024
1585/UBND- HKL
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-04ct-ttg-ngay-1752022-cua-thu-tuong-chinh-phu
1581/UBND-YT
ve-viec-tang-cuong-tang-cuong-phong-chong-benh-sot-xuat-huyet
Số 1562/UBND-YT
ve-viec-khan-truong-phong-chong-benh-sot-xuat-huyet
Số 128/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-trien-khai-ke-hoach-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2023
Số 124/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-thuoc-thanh-pho-tam-diep-nam-2023
119/KH-HĐĐG
ke-hoach-danh-gia-phan-hang-san-pham-ocop-thanh-pho-tam-diep-nam-2023
1388/UBND-TCKH
cong-van-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-10ct-ubnd-cua-ubnd-tinh-ve-viec-trien-khai-chien-luoc-cai-cach-he-thong-thue-den-nam-2030
121/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-10ct-ttg-ngay-1942023-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-trong-tinh-hinh-moi
315/TB-ĐLTĐ
thong-bao-ve-viec-tuyen-truyen-an-toan-dien-trong-nhan-dan
01/CĐ-BCH
cong-dien-ve-chu-dong-ung-pho-voi-con-bao-so-1
1312/UBND-KT
cong-van-ve-viec-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chay-chua-chay-rung
1225/UBND-LĐTBXH
ve-viec-trien-khai-cac-giai-phap-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-phong-chong-duoi-nuoc-cho-tre-em
1209/UBND-KT
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-122023tt-bct-ngay-0562023-cua-bo-truong-bo-cong-thuong
1120/UBNĐ-NV
ve-viec-tang-cuong-hoat-dong-cong-vu-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-va-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-thanh-pho
42/2023/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-quan-ly-nghia-trang-va-co-so-hoa-tang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
1063/UBND-VHTT
ve-viec-trien-khai-su-dung-kho-du-lieu-dien-tu-cua-to-chuc-ca-nhan-tren-he-thong-thong-tin-giai-quyet-tthc-cua-tinh
1080/UBND-CA
ve-viec-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-ve-chuyen-doi-so-va-dang-ky-su-dung-tai-khoan-dinh-danh-xac-thuc-dien-tu-vneid-tren-dia-ban-thanh-pho
1017/UBND-KT
cong-van-ve-viec-tang-cuong-phong-chong-nang-nong-cho-dong-vat-thuy-san-nuoi-nam-2023
1015/UBND-KT
cong-van-ve-viec-tang-cuong-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chay-chua-chay-rung
985/UBND-NV
cong-van-ve-viec-tham-gia-y-kien-vao-du-thao-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-tren-dia-ban-thanh-pho
82/BCH-TM
cong-van-ve-viec-phoi-hop-tuyen-truyen-noi-dung-co-ban-cua-luat-nvqs-nam-2015-va-nghi-dinh-372022nd-cp-tren-dia-ban-thanh-pho
75/KH-BCĐ
ke-hoach-chi-dao-to-chuc-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-thpt-tuyen-sinh-lop-6-thcs-thi-tot-nghiep-thpt-va-xet-cong-nhan-tot-nghiep-thcs-nam-2023
732/UBND-CA
ve-viec-thuc-hien-quy-trinh-lien-thong-dien-tu-doi-voi-02-nhom-thu-tuc-hanh-chinh-thiet-yeu-tai-de-an-06
67/KH-UBND
ke-hoach-quan-ly-rung-ben-vung-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep-nam-2023
150/KH-TTYT
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-truyen-thong-huong-ung-ngay-thalassemia-the-gioi-85
65/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-tieu-du-an-1-giam-ngheo-ve-thong-tin-thuoc-du-an-6-truyen-thong-va-giam-ngheo-ve-thong-tin-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep-nam-2023
63/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-nghi-dinh-so-592022nd-cp-ngay-0592022-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-tren-dia-ban-thanh-pho
214/KH-TSQS
ke-hoach-kham-suc-khoe-tuyen-sinh-quan-su-nam-2023
17/TB-UBND
thong-bao-gio-lam-viec-mua-he
419/UBND-CA
vv-don-doc-thuc-hien-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-1042022nd-cp-ngay-21122022-cua-chinh-phu
43/KH-UBND
ke-hoach-cai-thien-chi-so-ddci-cua-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nam-2023
42/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2023-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
Số 232/UBND-YT
vv-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-an-toan-thuc-pham-tai-cac-bep-an-tap-the
92/KH-MTTQ-BTT
ke-hoach-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-ve-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi
02/CATP
ve-viec-tuyen-truyen-cac-truong-hop-phai-lam-cccd-gan-chip-trong-nam-2023
2336/UBND-NV
vv-dang-ky-du-tuyen-hoc-bong-thac-sy-toan-phan-fullbright-nam-hoc-2024-2025
2356/UBND-TTDVNN
vv-chu-dong-phong-chong-dich-benh-lo-mom-long-mong-tren-dan-trau-bo
Số 94/YT
vv-kham-benh-chua-benh-nhan-dao-cua-phong-kham-chuyen-khoa-mat-viet-nhat
2139/UBND-CA
ve-viec-tang-cuong-phong-ngua-dau-tranh-voi-toi-pham-vi-pham-phap-luat-ve-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-va-phao
157/KH-UBND
ke-hoach-phat-trien-the-duc-the-thao-cho-moi-nguoi-giai-doan-2022-2026-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
156?KH-UBND
thuc-hien-de-an-tuyen-truyen-nang-cao-nhan-thuc-va-pho-bien-kien-thuc-ve-an-toan-thong-tin-g-iai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-thanh-pho
Số 10/KH-TBANTTYTMT
ke-shoachj-to-chuc-chuan-bi-ban-phao-hoa-ky-niem-40-nam-thanh-lap-thi-xa-nay-la-thanh-pho-tam-diep-17121982-17122022
1989/UBND-CA
ve-viec-tiep-tuc-ra-soat-phoi-hop-tuyen-truyen-to-chuc-cap-cccd-gan-chip-va-dinh-danh-dien-tu-muc-do-2-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
24/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-1982022
20/KH-UBND
ke-hoach-bau-cu-to-truong-dan-pho-nhiem-ky-2022-2024
05/KH-MTTQ-BTT
ke-hoach-trien-khai-xay-dung-mo-hinh-khu-dan-cu-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi
08/UBND
tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi
07/TB-UBND
ve-viec-to-chuc-dot-cao-diem-ra-quan-don-ve-sinh-moi-truong
133/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-van-hoa-cong-so-tai-ubnd-phuong-bac-son
133/QĐ-UBND
quy-che-van-hoa-cong-so-tai-ubnd-phuong-bac-son-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-133qd-ubnd-ngay-31122021-cua-ubnd-phuong-bac-son
49?UB-LĐTBXH
huong-dan-cong-dan-tu-thanh-pho-ho-chi-minh-va-cac-tinh-binh-duong-dong-nai-bi-anh-huong-do-dich-covid-19-dang-ky-tro-ve-que
1636/CV-UBND
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19
128/TB-TTCNTT&TT
thong-bao-ten-mien-cac-xa-phuong-thi-diem-chuyen-doi-so-nam-2021
Số 22/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-day-manh-phat-trien-ket-cau-ha-tang-dong-bo-hien-dai-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi
Số 28/2024/QĐ-UBND
quyet-dinh-phan-cap-quan-ly-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-nganh-cong-thuong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
03/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-chuyen-tru-so-ubnd-phuong-bac-son
Số 28/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-1982023
Số 01/TB-BQL
thong-bao-ve-viec-tuyen-dung-vien-chuc-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-thanh-pho-tam-diep-nam-2023
Số 456/UBND-NV
cong-van-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-luat-thi-dua-khen-thuong-nghi-dinh-so-982023nd-cp-ngay-31122023-cua-chinh-phu
144/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-mo-hinh-chuyen-doi-so-cap-xa-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
Số:51/BCĐ
v-tang-cuong-ra-soat-quan-ly-nguoi-ve-tu-benh-vien-huu-nghi-viet-duc
Thông tin truy cập

Truy cập: 155307

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 301