Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Thứ sáu, ngày 24/03/2023
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
133/QĐ-UBND
quy-che-van-hoa-cong-so-tai-ubnd-phuong-bac-son-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-133qd-ubnd-ngay-31122021-cua-ubnd-phuong-bac-son
419/UBND-CA
vv-don-doc-thuc-hien-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-1042022nd-cp-ngay-21122022-cua-chinh-phu
43/KH-UBND
ke-hoach-cai-thien-chi-so-ddci-cua-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nam-2023
42/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2023-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
Số 232/UBND-YT
vv-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-an-toan-thuc-pham-tai-cac-bep-an-tap-the
92/KH-MTTQ-BTT
ke-hoach-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-ve-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi
02/CATP
ve-viec-tuyen-truyen-cac-truong-hop-phai-lam-cccd-gan-chip-trong-nam-2023
2336/UBND-NV
vv-dang-ky-du-tuyen-hoc-bong-thac-sy-toan-phan-fullbright-nam-hoc-2024-2025
2356/UBND-TTDVNN
vv-chu-dong-phong-chong-dich-benh-lo-mom-long-mong-tren-dan-trau-bo
Số 94/YT
vv-kham-benh-chua-benh-nhan-dao-cua-phong-kham-chuyen-khoa-mat-viet-nhat
2139/UBND-CA
ve-viec-tang-cuong-phong-ngua-dau-tranh-voi-toi-pham-vi-pham-phap-luat-ve-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-va-phao
157/KH-UBND
ke-hoach-phat-trien-the-duc-the-thao-cho-moi-nguoi-giai-doan-2022-2026-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
156?KH-UBND
thuc-hien-de-an-tuyen-truyen-nang-cao-nhan-thuc-va-pho-bien-kien-thuc-ve-an-toan-thong-tin-g-iai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-thanh-pho
Số 10/KH-TBANTTYTMT
ke-shoachj-to-chuc-chuan-bi-ban-phao-hoa-ky-niem-40-nam-thanh-lap-thi-xa-nay-la-thanh-pho-tam-diep-17121982-17122022
1989/UBND-CA
ve-viec-tiep-tuc-ra-soat-phoi-hop-tuyen-truyen-to-chuc-cap-cccd-gan-chip-va-dinh-danh-dien-tu-muc-do-2-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
24/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-1982022
20/KH-UBND
ke-hoach-bau-cu-to-truong-dan-pho-nhiem-ky-2022-2024
05/KH-MTTQ-BTT
ke-hoach-trien-khai-xay-dung-mo-hinh-khu-dan-cu-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi
08/UBND
tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi
07/TB-UBND
ve-viec-to-chuc-dot-cao-diem-ra-quan-don-ve-sinh-moi-truong
133/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-van-hoa-cong-so-tai-ubnd-phuong-bac-son
49?UB-LĐTBXH
huong-dan-cong-dan-tu-thanh-pho-ho-chi-minh-va-cac-tinh-binh-duong-dong-nai-bi-anh-huong-do-dich-covid-19-dang-ky-tro-ve-que
1636/CV-UBND
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19
128/TB-TTCNTT&TT
thong-bao-ten-mien-cac-xa-phuong-thi-diem-chuyen-doi-so-nam-2021
Số 22/KH-UBND
ke-hoach-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-day-manh-phat-trien-ket-cau-ha-tang-dong-bo-hien-dai-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi
03/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-chuyen-tru-so-ubnd-phuong-bac-son
144/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-mo-hinh-chuyen-doi-so-cap-xa-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
Số:51/BCĐ
v-tang-cuong-ra-soat-quan-ly-nguoi-ve-tu-benh-vien-huu-nghi-viet-duc
Thông tin truy cập

Truy cập: 15529

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 34