Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Thứ bảy, ngày 15/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Sô 691/UBND-CCT
cong-van-ve-viec-phoi-hop-trien-khai-hoa-don-dien-tu-khoi-tao-tu-may-tinh-tien
Số 44/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-cong-tac-nam-2024
Số 280/UBND-KT
cong-van-ve-viec-thuc-hien-quy-dinh-cua-phap-luat-va-day-manh-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-ve-cong-tac-bao-ton-da-dang-sinh-hoc-va-cac-loai-hoang-da
Số 04/HĐPL
ve-viec-pho-bien-cac-luat-nghi-quyet-moi-duoc-quoc-hoi-khoa-xv-thong-qua-tai-ky-hop-thu-6-ky-hop-bat-thuong-lan-thu-5-chi-thi-so-23ct-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-nghi-quyet-duoc-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-thong-qua-tai-ky-hop-thu-17-va-trien-khai-mot-so-nhiem-vu-pho-bien-giao-duc-phap-luatdip-tet-giap-thin-2024
Số 1951/UBND-KT
ve-viec-thong-tin-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-ve-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-ntm-tinh-ninh-binh
1518-CV/TU
cong-van-ve-viec-huong-ung-tham-gia-giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai-lan-thu-ix
06/Đ-BCH
cong-dien-veef-ung-pho-voi-ret-dam-ret-hai
2306/UBND-NV-TNMT
vv-trien-khai-thuc-hien-cac-tai-lieu-huong-dan-thu-tuc-phap-ly-ve-bao-ve-moi-truong-cap-tinh-doi-voi-cac-co-so-san-xuat-kinh-doanh-va-dich-vu
431/HD-BCH
cong-van-huong-dan-tuyen-chon-tao-nguon-dao-tao-phi-cong-quan-su-nam-2023-2024
431/HD-BCH
huong-dan-tuyen-tron-tao-nguon-tuyen-sinh-dao-tao-phi-cong-quan-su-nam-2023-2024
352/CATP
tuyen-truyen-ve-cap-can-cuoc-cong-dan-va-dinh-danh-dien-tu
56/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-thanh-pho-tam-diep-nam-2022
Thông tin truy cập

Truy cập: 148230

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 477