Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Thứ bảy, ngày 13/08/2022
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
57/UBND-VHTT
tuyen-truyen-ky-niem-77-nam-ngay-cach-mang-thang-8-va-quoc-khanh-29
21/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-75-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-277
01/KH-BTC
ke-hoach-to-chuc-chuong-trinh-lien-hoan-tieng-hat-giai-dieu-tuoi-than-tien-phuong-bac-son-nam-2022
Số 18/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-tren-dia-ban-phuong-nam-2022
18/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-tre-em-nam-2022
03/BTC
ke-hoach-to-chuc-ca-khuc-anh-nghe-thuat-dat-va-nguoi-tam-diep-nam-2022
22/UBND-VHTT
dang-ky-cac-cong-trinh-chao-mung-ky-niem-40-nam-thanh-lap-do-thi-tam-diep-thanh-lap-phuong-bac-son
20/CV-UBND
to-chuc-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-ky-niem-47-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-304-va-quoc-te-lao-dong-15
14/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-40-nam-thanh-lap-phuong-bac-son-17121982-17122022
Số 14/UBND-YT
to-chuc-cac-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-trong-dieu-kien-binh-thuong-moi
Số 05/2021/QĐ-UBND
quy-che-quy-dinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
41/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep-nam-2022
07/UBND-VHTT
tuyen-truyen-chao-mung-ky-niem-200-nam-danh-xung-ninh-binh-va-30-nam-tai-lap-tinh
05/2021/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
02/KH-UBND
to-chuc-cac-hoat-dong-van-hoa-tuyen-truyen-the-thao-ky-niem-92-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-3021930-03022022-va-mung-xuan-nham-dan-2022
61/UBND-YT
vv-trien-khai-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tet-duong-lich-va-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022
01/KH-BCĐ
ke-hoach-danh-gia-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-nam-2021
02/KH-BCĐ
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-an-toan-thuc-pham-tren-dia-ban-phuong-nam-2022