Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Thứ ba, ngày 05/07/2022
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
133/QĐ-UBND
quy-che-van-hoa-cong-so-tai-ubnd-phuong-bac-son-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-133qd-ubnd-ngay-31122021-cua-ubnd-phuong-bac-son
21/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-75-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-277
20/KH-UBND
ke-hoach-bau-cu-to-truong-dan-pho-nhiem-ky-2022-2024
01/KH-BTC
ke-hoach-to-chuc-chuong-trinh-lien-hoan-tieng-hat-giai-dieu-tuoi-than-tien-phuong-bac-son-nam-2022
Số 18/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-tren-dia-ban-phuong-nam-2022
18/KH-UBND
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-tre-em-nam-2022
03/BTC
ke-hoach-to-chuc-ca-khuc-anh-nghe-thuat-dat-va-nguoi-tam-diep-nam-2022
352/CATP
tuyen-truyen-ve-cap-can-cuoc-cong-dan-va-dinh-danh-dien-tu
05/KH-MTTQ-BTT
ke-hoach-trien-khai-xay-dung-mo-hinh-khu-dan-cu-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi
22/UBND-VHTT
dang-ky-cac-cong-trinh-chao-mung-ky-niem-40-nam-thanh-lap-do-thi-tam-diep-thanh-lap-phuong-bac-son
56/KH-UBND
ke-hoach-tuyen-truyen-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-thanh-pho-tam-diep-nam-2022
20/CV-UBND
to-chuc-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-ky-niem-47-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-304-va-quoc-te-lao-dong-15
14/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-40-nam-thanh-lap-phuong-bac-son-17121982-17122022
Số 14/UBND-YT
to-chuc-cac-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-trong-dieu-kien-binh-thuong-moi
Số 05/2021/QĐ-UBND
quy-che-quy-dinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
41/KH-UBND
ke-hoach-to-chuc-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep-nam-2022
Số 388/UBND-TNMT
tang-cuong-cong-tac-quan-ly-hoat-dong-tham-do-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-nuoc-va-hanh-nghe-khoan-nuoc-duoi-dat
08/UBND
tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi
07/UBND-VHTT
tuyen-truyen-chao-mung-ky-niem-200-nam-danh-xung-ninh-binh-va-30-nam-tai-lap-tinh
05/2021/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-viec-tang-va-le-hoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
02/KH-UBND
to-chuc-cac-hoat-dong-van-hoa-tuyen-truyen-the-thao-ky-niem-92-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-3021930-03022022-va-mung-xuan-nham-dan-2022
07/TB-UBND
ve-viec-to-chuc-dot-cao-diem-ra-quan-don-ve-sinh-moi-truong
133/QĐ-UBND
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-van-hoa-cong-so-tai-ubnd-phuong-bac-son
61/UBND-YT
vv-trien-khai-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tet-duong-lich-va-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022
24/TB-UBND
thong-bao-ve-viec-dang-ky-nhu-cau-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-tren-dia-ban-phuong-bac-son
49?UB-LĐTBXH
huong-dan-cong-dan-tu-thanh-pho-ho-chi-minh-va-cac-tinh-binh-duong-dong-nai-bi-anh-huong-do-dich-covid-19-dang-ky-tro-ve-que
01/KH-BCĐ
ke-hoach-danh-gia-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-nam-2021
1636/CV-UBND
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19
128/TB-TTCNTT&TT
thong-bao-ten-mien-cac-xa-phuong-thi-diem-chuyen-doi-so-nam-2021
02/KH-BCĐ
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-an-toan-thuc-pham-tren-dia-ban-phuong-nam-2022
Số:51/BCĐ
v-tang-cuong-ra-soat-quan-ly-nguoi-ve-tu-benh-vien-huu-nghi-viet-duc